Word LidExclusieve voordelen !
Oldtimers Fan?Word "Classics"

Reglement VW Fun Cup Trophy Total

Artikel 1 – Organisatie

De vzw MOTION Motorsports, gevestigd te 1190 Brussel, Berkendaelstraat 99, verantwoordelijk met de Belgian VW Club, is de organisator van de “VW Fun Cup Trophy Total”.  Aan het premiestelsel nemen automatisch alle wagens uit de European VW Fun Cup 2018 deel, op voorwaarde dat zij in orde zijn met de vooropgestelde voorwaarden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Dit wedstrijdreglement is van toepassing op elke wagen die deelneemt aan een of meerdere manches van de European VW Fun Cup 2018. De Belgian VW Club kan op ieder ogenblik wijzigingen aanbrengen aan het reglement, mits bekendmaking aan de deelnemers via de website van de Belgian VW Club en Kronos Events.

Artikel 3 – Inschrijvingsvereisten

De Trophy staat open voor alle VW Fun Cups, in zover het team zich aan de hierna vermelde inschrijvingsvereisten voldoet:

3.1 De wagen moet voldoen aan de door Kronos Events opgelegde vereisten qua publiciteit.

3.2 Alle piloten, die in de loop van het seizoen op de wagen hebben gereden, moeten in orde zijn met hun lidmaatschap als Lid-Piloot (50€) van de Belgian VW Club.  Buitenlandse piloten, alsook piloten die in de loop van het seizoen slechts een maal voor het team uitkwamen worden vrijgesteld van deze verplichting.

3.3 De wagen kan niet worden gesteund door een concurrerend petroleummerk.

3.4 Na afloop van het seizoen zal de Belgian VW Club de teammanager van de wagen contacteren en hem vragen officieel te bevestigen dat alle piloten op de hoogte werden gebracht van de toegekende premie.  Ook zal hem in geval van twijfel worden gevraagd om bewijsstukken (foto’s) voor te leggen.  De premie zal worden overgemaakt op het door hem bezorgde rekeningnummer. 

Artikel 4 – Klassering en Prijzen

De premies zullen worden toegekend op basis van het officiële eindklassement van de European VW Fun Cup. In totaal wordt 20.000€ verdeeld onder de top 8 van de eenzitters en de top 5 bij de tweezitters.  De verdeling gebeurt als volgt:

Eenzitters

1. 5.000€

5. 1000€

2. 3.500€

6. 750€

3. 2.500€

7. 500€

4. 1.250€

8. 500€

Tweezitters

1. 2.500€

2. 1.000€

3. 750 €

4. 500 €

5. 250€

 

Artikel 6 – Annulatie.

De organisatoren hebben het recht de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken, indien de omstandigheden dit vereisen.  De organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden, evenmin voor eventuele drukfouten en materiële vergissingen.

Artikel 7 – Geschillen.

Door aan de wedstrijd deel te nemen, aanvaardt men ieder punt van het reglement, evenals elke beslissing van de organisatoren.  Over de uitslag wordt na de bekendmaking geen verdere communicatie gevoerd.  Indien achteraf zou blijken dat een deelnemer het reglement niet zou hebben gerespecteerd dan kan de premie alsnog worden teruggeëist.

Artikel 8 – Persoonlijke levenssfeer

De persoonsgegevens die de organisator verzamelt over de deelnemers of n.a.v. het feit van hun deelname, vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij kunnen worden opgenomen in een lezersbestand dat aan derden kan overgemaakt worden. De deelnemers hebben vrije toegang tot deze gegevens om er zo nodig de verbetering of de verwijdering van te vragen.

*suivez_nous

Inschrijving aan de Newsletter :

Abonnement voor :

Fermer