Sluit aan bij de ClubExclusieve voordelen !
Oldtimers Fan?Word "Classics"

Informatie betreffende de verwerking van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Met de term “verwerking” bedoelen we alle bewerkingen met betrekking tot de persoonsgegevens, zoals het verzamelen, het bewaren, het raadplegen, het gebruiken, het gebruiken voor communicatiedoeleinden, het wissen, het archiveren of het vernietigen van deze gegevens.

VZW Motion Motorsports (Belgian VW Club), met maatschappelijke zetel te Leuvensesteenweg 677 – 3071 Kortenberg is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Vragen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens kan u richten aan bovenstaand adres of aan het e-mailadres info@motion-motorsports.be.

 

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

Persoonsgegevens omvatten alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Wij verwerken de persoonsgegevens die u eerder aan ons heeft bezorgd, zoals de gegevens betreffende uw lidmaatschap (bijv. Naam, voornaam, geslacht, taalkeuze, adres, telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd, bankrekeningnummer en andere, soortgelijke gegevens), gegevens betreffende uw wagen (bijv. Merk, model, …) en de gegevens die wij mochten ontvangen in het kader van uw deelname aan een van onze evenementen.
Wij doen slechts beroep op geautomatiseerde besluitvorming, wanneer dit strikt noodzakelijk is – bij een bevestiging of activatie van het lidmaatschap – of wanneer u hiervoor uw toestemming heeft verleend.

Wij verwerken geen “gevoelige persoonsgegevens”, zoals uw ras of etnische afkomst, uw politieke opvattingen, uw religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, gegevens betreffende uw seksueel gedrag of seksuele geaardheid or uw gezondheidsgegevens. Indien wij op een bepaald moment deze gegevens toch zouden moeten verwerken, dan doen wij dit slechts na uw uitdrukkelijk toestemming en voor specifieke doeleinden die u vooraf worden toegelicht of wanneer deze verwerking noodzakelijk is in het kader van het arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht, preventieve of arbeidsgeneeskunde.

 

Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgrond verwerken wij uw gegevens, die u aan ons overmaakt?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • In het kader van onze contractuele relatie en de diensten die wij aan u verstrekken (bijv. het gebruik van uw telefoonnummer in het kader van een reservatie voor een van onze evenementen of een tevredenheidsenquête met het oog op het verbeteren van onze producten en diensten);

 • De doeleinden waarvoor u uw toestemming heeft verleend (bijv. uw e-mailadres wanneer u heeft aangegeven via elektronische post nieuwsbrieven te willen ontvangen betreffende onze evenementen of aanbiedingen);

 • Het uitvoeren van statistische analyses (bijv. het gebruik van geanonimiseerde gegevens voor het beoordelen van de deelnames aan onze evenementen);

 • Om te voldoen aan wettelijke of reglementaire bepalingen die op ons van toepassing zijn;

 • Wanneer wij een legitiem belang hebben, meer bepaald in het kader van preventie en bestrijding van fraude. Hierbij respecteren wij het evenwicht tussen onze belangen en het respect van het privéleven;

 • Voor commerciële doeleinden gebruiken wij gepseudonimiseerde gegevens, zodat er geen rechtstreeks verband bestaat met uw persoonsgegevens.

 

In het kader van bovenstaande doeleinden, kunnen wij uw gegevens overdragen aan onze partners (nb: D’Ieteren NV).

Wij dragen uw gegevens niet over aan derden, behalve

 • Aan dealers van onze merken, waarmee we samenwerken

 • Wanneer wetgeving ons verplicht om deze gegevens over te maken

 • Wanneer de overdracht wettelijk is toegestaan

 • Aan verwerkers, wanneer dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening (bijv. het digitaal archiveren van facturen)

 • Om de gegevens up to date te houden (communicatie aan BPost van uw adreswijziging nadat wij een retourzending hebben ontvangen)

 • Indien u voorafgaandelijk uw toestemming verleende.

 

Indien de verwerking van persoonsgegevens, in voorkomend geval via een verwerker, impliceert dat uw gegevens worden doorgegeven buiten de Europese Unie, zullen wij passende maatregelen nemen opdat uw gegevens overeenkomstig de Europese regelgeving worden beschermd.

Wij verzekeren ons ervan dat derden, aan wie uw persoonsgegevens worden doorgegeven, deze gegevens veilig behandelen en de nodige maatregelen nemen om de gegevens te beschermen, net zoals wij ook doen.

 

Hoe beschermen wij uw gegevens en hoe lang bewaren we ze?

Wij nemen alle passende technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om uw persoonsgegevens te beschermen.

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkingsdoeleinden waarvoor zij werden verzameld. Deze termijn varieert in functie van de doeleinden, zoals bijvoorbeeld:

 • 7 jaar voor boekhoudkundige en fiscale documenten,

 • 8 jaar na het einde van de contractuele relatie voor het bewaren van bewijs in rechtszaken;

 • 8 jaar na de voltooiing van een commerciële handeling, die zonder gevolg bleef.

In sommige gevallen kan deze termijn worden verlengd, meer bepaald om wettelijke verplichtingen na te komen of in geval van een geschil.

Bij het einde van deze bewaartermijn, worden de persoonsgegevens geanonimiseerd, verwijderd of onbruikbaar gemaakt.

 

Welke rechten heeft u?

U heeft volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij hebben verzamelend/die u aan ons heeft overgemaakt:

 • Recht op inzage en recht op overdraagbaarheid van de gegevens.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te kijken. U heeft het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van persoonsgegevens, evenals om geïnformeerd te worden over de verwerkingsdoeleinden, de betrokken categorieën van persoonsgegevens, de persoon die toegang krijgen tot uw gegevens en de bewaarperiode van deze gegevens. U heeft het recht om een kopie te krijgen van uw persoonsgegevens, om deze over te dragen of om ons te verzoeken deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.

 

 • Recht op rectificatie of recht op gegevenswissing – recht om vergeten te worden

U heeft het recht om een rechtzetting te vragen wanneer u merkt dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. U heeft eveneens het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. Wanneer u uw toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, kan u deze toestemming op elk moment weer intrekken.

 

 • Recht van bezwaar voor verwerking van persoonsgegevens door marketingdoeleinden

U heeft het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens met het oog op direct marketing of voor prospectiedoeleinden.

 

 • Recht om de verwerking te beperken

U heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw gegevens te verkrijgen wanneer u de nauwkeurigheid ervan betwist, wanneer u zich verzet tegen het wissen ervan en in plaats daarvan een beperking in gebruik eist of wanneer u deze, nadat wij ze niet langer hoeven te verwerken, nog nodig hebt voor het uitoefenen van uw juridische rechten.

 

 • Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

Indien u dit wenst, kan u betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit kan op volgend adres : Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of commission@privacycommission.be.

 

De 4 eerstgenoemde rechten kan u uitoefenen door met ons contact op te nemen. Onze contactgegevens kan u terugvinden in het hierboven vermelde onderdeel “De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens”.

 
*suivez_nous

Inschrijving aan de Newsletter :

Abonnement voor :

Fermer