Sluit aan bij de Club
Oldtimers Fan?Word "Classics"

Wettelijke bepalingen

Wettelijke bepalingen

Deze website is ontworpen en wordt beheerd door de Belgian VW Club by D'Ieteren - D'Ieteren NV, Maliestraat 50 te 1050 Brussel, BTW: BE 0403 448 140

Gelieve in geval van enige problematiek contact op te nemen met: info@belgianvwclub.be- +32 2 640 80 14.

 

Intellectuele eigendom

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de presentatie, de inhoud, de merken en logos en alle informatie en gegevens weergegeven op de site van de Belgian VW Club by D'Ieteren , zijn beschermd door industriële en intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van de Belgian VW Club by D'Ieteren  en haar informatieleveranciers.

De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, en elk gebruik voor commerciële doeleinden, op welke wijze ook, van de website en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Belgian VW Club by D'Ieteren . Het is evenzeer verboden om deze informatie te gebruiken voor onrechtmatige doeleinden.

De gebruiker erkent dat de website slechts bestemd is voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

 

Algemeen

Door uw toegang tot en uw gebruik van de website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden.


Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

Deze voorwaarden beogen niet de van toepassing zijnde wettelijke vereisten te ontduiken, noch de aansprakelijkheid van de Belgian VW Club by D'Ieteren  uit te sluiten in de gevallen waar deze niet kan worden uitgesloten volgens de voormelde wettelijke bepalingen.
Huidige voorwaarden zijn van toepassing voor deze website alsmede voor alle internet initiatieven van de Belgian VW Club by D'Ieteren .

De Belgian VW Club by D'Ieteren  behoudt zich het recht deze gebruiksvoorwaarden ten alle tijde aan te passen, mits de gebruikers hiervan via deze website of per E-mail op de hoogte gebracht worden.

 

Verantwoordelijkheid - juistheid der gegevens

De Belgian VW Club by D'Ieteren  en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit virussen in eender welke vorm, bugs, voor om het even welk programma of toepassing die incompatibel is met de door de gebruiker aangewende infrastructuur, noch schade ontstaan uit eventuele storingen, onderbrekingen of fouten, evolutie, herstel, controle, onderhoud, technisch probleem, onderbrekingen in telefoonnetwerk of de ermee verbonden netwerken of diensten, overbelasting, nalatigheid of fout van een derde of de gebruiker, evenals gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van de Belgian VW Club by D'Ieteren .

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de Belgian VW Club by D'Ieteren  elke verantwoordelijkheid afwijst betreffende het verlies of gebrekkige bewaring van de gegevens verzonden door de gebruiker via de internetdiensten van deze website, waaronder de gegevens voor de personalisering van deze site.

Sommige op deze site geïllustreerde modellen en onderdelen kunnen in detail verschillen van de werkelijke uitvoering. De afgebeelde kleuren kunnen slechts een gemiddelde indruk geven van de werkelijkheid en zijn mede afhankelijk van uw scherminstellingen. De informatie op deze site is gebaseerd op de laatst bekende gegevens op het moment van lanceren van de site, de Belgian VW Club by D'Ieteren  wijst echter alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele fouten.
De gebruiker erkent dat de Belgian VW Club by D'Ieteren  het recht heeft om op om het even welk ogenblik de beschikbaarheid van de Website te onderbreken omwille van onderhoud of actualisering.

 

Hyperlinks

Het is mogelijk dat deze Website of een daarmee samenhangende dienst een hypertext link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Dergelijke link is evenwel puur informatief en de Belgian VW Club by D'Ieteren  biedt geen enkele garantie omtrent om het even welke andere website tot dewelke de gebruiker aldus toegang kan hebben. De aanwezigheid van dergelijke links betekent geenszins dat de Belgian VW Club by D'Ieteren  zich akkoord verklaart met de inhoud en de Belgian VW Club by D'Ieteren is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat van deze ander website zou kunnen worden gemaakt.

De hier bovenvermelde omstandigheden kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Meer info via : www.dieteren.be/nl/privacypolicy


Automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatie informatie

In sommige gevallen zal de Belgian VW Club by D'Ieteren gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer operating systeem een bezoeker gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar deze naar de Belgian VW Club by D'Ieteren website gekomen is.

 

Aankondigingen

De Belgian VW Club by D'Ieteren geeft aan de gebruikers de mogelijkheid om aankondigingen te plaatsen op de website.

De Belgian VW Club by D'Ieteren wenst te benadrukken dat zij alleen een forum ter beschikking stelt waar geïnteresseerden elkaar kunnen ontmoeten en wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af aangaande de inhoud van deze aankondigingen en hun gevolgen.

De Belgian VW Club by D'Ieteren geeft geen enkele garantie betreffende de diensten verworven of verkregen via de Belgian VW Club by D'Ieteren internetdienst. De Belgian VW Club by D'Ieteren biedt slechts een forum waar geïnteresseerden elkaar kunnen ontmoeten.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de Belgian VW Club by D'Ieteren geen enkele verantwoordelijkheid heeft voor welke directe of indirecte schade ook (waaronder doch niet beperkt tot, exploitatieverlies, verloren winsten, besparingen of commerciële mogelijkheden), die zouden voortvloeien uit het gebruik van deze dienst door de gebruiker of derden, dan wel de onderbreking of stopzetting van deze dienst.

De gebruiker zal de website niet gebruiken op een wijze die schade toebrengt aan derden of het imago van de Belgian VW Club by D'Ieteren, waaronder het invoegen van onjuiste of aanstootgevende informatie.

 

Bevoegdheid - Wetgeving

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website en op onderhavige Algemene Disclaimer.
In geval van betwistingen zullen enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.